Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. MEDIAFIN doet sterke toezeggingen op dat vlak. Dit vertaalt zich, onder andere, door een belangrijke basis principe:

UW PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT NIET MET EXTERNE PARTIJEN VOOR MARKETING DOELEINDEN GEDEELD, TENZIJ U ONS EXPLICIET DE TOESTEMMING ERVOOR GEEFT.

Uw data blijft dus “safe” bij ons.

Zo treffen we dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens met inbegrip van wijzigingen ingevolge de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "Privacywetgeving").

Deze Privacyverklaring beschrijft onder meer voor welke doeleinden, en op welke juridische basis MEDIAFIN uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke termijn deze worden bewaard en wat uw rechten in dit verband zijn.

 1. Over MEDIAFIN
 2. De welke persoonsgegevens verzamelen we?
 3. Uw MEDIAFIN account
 4. Waarom gebruiken we deze persoonsgegevens, en op basis van welke rechtsgrond?
 5. We maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering
 6. Informatie rond specifieke contactgegevens
 7. Aan welke derden worden deze gegevens eventueel doorgegeven?
 8. Doorgifte aan derde landen buiten de EER
 9. Beveiliging van persoonsgegevens
 10. Bewaartermijn
 11. Uw rechten
 12. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd
 13. Wijziging van de Privacyverklaring en het Cookiebeleid
 14. Divers
 15. Contact opnemen met MEDIAFIN

1. Over MEDIAFIN

MEDIAFIN NV, met maatschappelijke zetel te Tour & Taxis, Havenlaan 86 C b 309, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0404.800.301 (hierna "MEDIAFIN" of "we/wij/ons") neemt als verwerkingsverantwoordelijke de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Privacywetgeving.

MEDIAFIN biedt diverse producten en diensten van informatie en events aan, waarbij we u informeren en inlichten over het zakenleven in de ruime zin van het woord (hierna "Diensten"). Deze Diensten omvatten (gepersonaliseerde) content (ondermeer artikels, beeld- en geluidsmateriaal) en (gepersonaliseerde) reclame.

Als we verwijzen naar onze “content”, bedoelen we alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, en andere inhoud die we u aanbieden, al dan niet interactief. Onze content kan ook content bevatten die onder eigendom en controle is van derde partijen, maar die wij aan u beschikbaar mogen stellen.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

(1) Gegevens die u aan ons meedeelt.

Om van bepaalde Diensten te kunnen gebruik maken, zal u zich moeten registreren of abonneren. Hierbij zal u gevraagd worden om een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw naam, voornaam, leveringsadres, rekening- of kredietkaartnummer.

Bij het gebruik van onze online Diensten zoals de Portefeuille, de Volglijst, de Immo Manager of de Investment Assistant, verzamelen we de gegevens die u in die tools introduceert, zoals uw keuzes van effecten of beurstransacties.

Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt met vragen over onze Diensten, of als u naar onze klantendienst belt. Bij het laatste kunnen we de oproep zelf opnemen, om de kwaliteit van onze Dienst te bewaken en verbeteren.

Ook vragen we soms uw mening over onze Diensten of andere onderwerpen via onderzoeken. Als u meedoet aan die enquêtes, worden uw antwoorden verzameld.

(2) Gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de Dienst.

Bij gebruik van onze Diensten

We verzamelen gegevens over hoe u onze Diensten (zoals onze website, onze apps of onze e-mails) gebruikt evenals gegevens over uw computer of andere apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten. Op deze manier kunnen we onze Diensten toespitsen op uw noden en interesses.

Bij gebruik van de apps van MEDIAFIN op een mobiel toestel, kan de unieke identificatiecode van dat toestel worden vastgelegd. MEDIAFIN kan ook het gebruikte type toestel of de versie van het gebruikte besturingssysteem vastleggen. MEDIAFIN kan vastleggen hoe en waar de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload (informatie over de locatie).

MEDIAFIN kan ook meer algemene informatie verzamelen zoals IP-range, type OS, type browser, taal, referrer, enz. Dit helpt ons om consistente Diensten aan te bieden op al uw apparaten.

We maken daarnaast gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de
Diensten. Voor meer informatie over welke cookies we verzamelen, voor welke doeleinden en hoe u deze kan beheren, lees de Cookieverklaring.

Bij opname van een abonnement

Tijdens verloop van een abonnement, wordt er informatie over de betalingen voor dit abonnement verzameld.

Bij aanwezigheid op onze evenementen

Als u neemt deel aan de evenementen die we organiseren, wordt uw aanwezigheid en uw deelname aan de verschillende workshop-sessies verzameld.

(3) Gegevens die we van derden verkrijgen.

Door de functionaliteiten van sociale netwerksites te gebruiken

Voor sommige van onze Diensten kan u inloggen via uw account van een sociale netwerksite (bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn). Indien u hiervoor kiest dan verkrijgen we bepaalde gegevens van uw profiel op die sociale netwerksite, met name uw e-mail adres en gegevens die door u publiekelijk gedeeld worden via de sociale netwerksite.

Indien u gebruik maakt van de sociale netwerkfuncties die aanwezig zijn op onze websites, kunnen we bepaalde informatie ontvangen van het desbetreffende sociale netwerk, met name gegevens die door u publiekelijk gedeeld worden via de sociale netwerksite.

Door uw persoonlijke data te verrijken met informatie van onze commerciële partners

We kunnen de gegevens ook aanvullen met informatie van onze commerciële partners, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens.

3. Uw MEDIAFIN account

Om u eenvoudig toegang te bieden tot uw online account en u te helpen bij het gebruik van onze Diensten, passen we technologie toe waarmee we u kunnen herkennen als houder van een online account en u rechtstreeks toegang bieden tot uw account zonder dat u steeds uw e-mail adres en wachtwoord dient op te geven wanneer u opnieuw de website bezoekt waarop u zich heeft geregistreerd. U kan er uiteraard voor kiezen om zich steeds af te melden. In dat geval zal u wel opnieuw moeten inloggen.

Indien u reeds een online account hebt aangemaakt op de websites van één van onze merken en u zich aanmeldt op één van de websites van een ander merk van MEDIAFIN Groep zal u automatisch aangemeld zijn met uw online account voor deze nieuwe website. U kan er evenwel op elk ogenblik voor kiezen om geen gebruik te maken van deze functie. U kan dit zelf eenvoudig aanpassen bij het inloggen.

4. Waarom gebruiken we deze persoonsgegevens, en op basis van welke rechtsgrond?

(1) Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren:

Volgende verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u in deze gevallen de persoonsgegevens niet verstrekt of ons niet toelaat om deze te verwerken, dan kunnen wij u de Diensten helaas niet leveren:

 • Opzet en onderhoud (met inbegrip van voorkomen en verhelpen van problemen) van de Diensten (bv. het uitvoeren van een abonnement). Als klant (gratis of betalend) kunnen we u telefonisch, per SMS, of per e-mail contacteren in het kader van het beheer van uw abonnement.
 • Gebruik van persoonsgegevens voor facturatiedoeleinden
 • Om eventuele vragen naar ondersteuning of informatie in verband met MEDIAFIN of de Diensten te beantwoorden;
 • Voor andere hiermee verenigbare doeleinden voor zover het noodzakelijk is om de Dienst te kunnen verlenen.

(2) Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming

Bepaald gebruik van uw persoonsgegevens door MEDIAFIN kadert in ons gerechtvaardigd belang om de Diensten te verbeteren en onze eigen gerechtvaardigde belangen in dit verband te vrijwaren. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer (bv. om u een verlengingsaanbod te sturen aan het einde van uw abonnementsperiode);
 • Om redactionele nieuwsbrieven naar u te kunnen sturen;
 • Om u over de Diensten MEDIAFIN heen beter te leren kennen;
 • Om een beter inzicht te krijgen in de Diensten die we aanbieden (bv. aan de hand van analytische tools die op individueel niveau technische kenmerken van de door u bekeken content of reclame, technische issues of aanvragen registreren, of die de kijkervaring voor content en reclame registreren), deze te verbeteren en algemene trends te identificeren;
 • Personalisatie, contact en interactie met u binnen de door u gekozen Dienst op basis van de persoonsgegevens en het gebruik dat u maakt van de Diensten. streeft ernaar de Diensten die ze aanbiedt zo relevant mogelijk te laten zijn voor u. Zo houdt een profiel bij op basis van het gebruik dat u maakt van de Diensten, inclusief de content die u opvraagt, om een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses kan de content, advertenties en de beleving aanpassen voor verschillende groepen gebruikers. Zo kan u als gebruiker bijvoorbeeld opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’belegger in de leeftijdscategorie boven 26 jaar, interesse voor fondsen’. Deze groep krijgt andere content-aanbevelingen en advertenties te zien dan de categorie ‘Nieuwslezer in de leeftijdscategorie minder dan 26 jaar, interesse in cultuur en actualiteit’.
 • Om u op de hoogte te houden van reclame met betrekking tot eigen gelijkaardige producten en Diensten van MEDIAFIN, of bijvoorbeeld om u te laten weten wanneer u actie moet ondernemen om uw account actief te houden;
 • Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen en om de beveiliging te verbeteren;
 • Om de rechten en eigendommen van MEDIAFIN te beschermen, waaronder de handhaving van onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid alsook van onze gebruiksvoorwaarden.

(3) Op grond van een wettelijke verplichting

In bepaalde omstandigheden is MEDIAFIN wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, bv. met betrekking tot het opstellen en het bewaren van facturen.

Als u ons de persoonsgegevens niet verstrekt in deze gevallen, dan kunnen wij u bepaalde Diensten helaas niet leveren.

(4) Enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming

 • Om op de hoogte gehouden te worden van reclame met betrekking tot niet-gelijkaardige producten en Diensten van MEDIAFIN of producten en diensten van derden.
 • Om uw gegevens aan derde partijen buiten MEDIAFIN door te geven voor marketing doeleinden

5. We maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering

Om onze Diensten, direct marketing en reclame zo relevant mogelijk voor u te maken, maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Bijvoorbeeld, op basis van uw persoonlijke gegevens (bvb uw gebruik van onze Diensten) kunnen we gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming om recht tot promoties en kortingen op de prijs van onze Diensten toe te kennen.

We voeren regelmatig testen uit om de accuraatheid van deze methode te verifiëren en voorzien de nodige waarborgen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen in dit verband te vrijwaren. Zo kan u ons bijvoorbeeld op eenvoudige wijze via de e-loket uw mening geven over deze besluitvorming, de beslissing tegenspreken of menselijke tussenkomst in deze beslissing verkrijgen.

6. Informatie rond specifieke contactgegevens

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt:

 • Kunnen we u telefonisch contacteren, als abonnee – gratis of betalend – in het kader van uw abonnement.
 • Kunt u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over onze Diensten en opkomende evenementen.
 • Kunt u, nadat u toestemming hebt gegeven voor de doorgifte aan deze derden, telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wenst u dit niet, klik dan hier.

Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst:  https://www.dncm.be/nl/home

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • Kunnen we u via email contacteren, als abonnee – gratis of betalend – in het kader van uw abonnement.
 • Kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over onze Diensten.
 • Mits uw expliciete toestemming, kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen van onze commerciële partners.
 • Mits uw expliciete toestemming, kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, klik dan hier.

Als u ons uw postadres meedeelt:

 • Als abonnee, kunnen we u de krant bezorgen. We kunnen u ook via post contacteren, als abonnee – gratis of betalend – in het kader van uw abonnement.
 • Kunt u van ons mailings ontvangen, met informatie over onze Diensten.
 • Mits uw expliciete toestemming, kunt u van ons mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen van onze commerciële partners.
 • Kunt u, nadat u toestemming hebt gegeven voor de doorgifte aan deze derden, mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, klik dan hier.

In dat laatste geval dient u ons uw exacte naam en uw adres mee te delen.

Als u van geen enkel bedrijf nog publiciteit via brief wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinsonlijst: https://www.robinson.be/nl.

7. Aan welke derden worden deze gegevens eventueel doorgegeven?

(1) Leveranciers

MEDIAFIN maakt gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners om bepaalde diensten namens haar uit te voeren of haar te helpen bij de levering van Diensten. Zo gebruikt MEDIAFIN bijvoorbeeld leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om haar service te personaliseren en optimaliseren, creditcard-transacties te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en verbeteren (ook gegevens over interacties van de gebruiker met onze diensten), en gebruikers-enquêtes te verwerken en beheren en onze activiteiten bijvoorbeeld te controleren in het kader van een audit. Het is mogelijk dat deze leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie.

Standaard laten we onze leveranciers uw persoonsgegevens enkel verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten.

Als een leverancier uw gegevens wilt verwerken voor andere doeleinden dan de levering van hun dienst (bvb om over hun eigen diensten naar u communiceren), dan worden uw gegevens aan hem enkel mits uw toestemming doorgegeven.

Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met de DPO van MEDIAFIN.

(2) Aan autoriteiten

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicatie:

 • Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties;
 • Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of
 • Om de rechten van MEDIAFIN te beschermen, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.

(3) Zakelijke overdrachten

MEDIAFIN behoudt zich het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de Privacyverklaring van MEDIAFIN.

(4) Adverteerders

Tenzij u ons expliciet uw toestemming ervoor geeft, worden uw persoonsgegevens niet met adverteerders gedeeld.
Gegevens worden met adverteerders en commerciële partners enkel op basis van anoniem en geaggregeerde data gedeeld, bijvoorbeeld om aan hen mee te delen over het algemene gebruik van de diensten.

(5) Delen op of met sociale media

 • Sociale plug-ins: Als aanvulling op onze sociale functies kan MEDIAFIN op bepaalde locaties sociale plug-ins bevatten, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Facebook, Twitter of LinkedIn, zodat u op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. MEDIAFIN heeft geen controle over hoe deze plug-ins door deze sociale netwerken worden beheerd. Wij raden u aan om hun gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookieverklaring te lezen voordat u gebruik maakt van deze plug-ins.
 • Door u voor onze Diensten aan te melden via sociale netwerksites, deelt u bepaalde informatie met deze derden.

Verder zal MEDIAFIN uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

8. Doorgifte aan derde landen buiten de EER

MEDIAFIN geeft bepaalde gegevens door aan entiteiten in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen verbindt MEDIAFIN zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens (naar landen waarvoor een adequaatheidsbeslissing bestaat of naar entiteiten die de standaardclausules van de Europese Commissie hebben getekend of die waar relevant tot het Privacy Shield programma in de V.S zijn toegetreden). Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met de DPO van MEDIAFIN.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hechten belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. We maken dan ook gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.

Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat u gebruikt om uw accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als u een computer deelt met anderen, dient u uit te loggen voordat u de Dienst verlaat om de toegang tot uw gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

10.Bewaartermijn

We houden uw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden omschreven.

11. Uw rechten

U heeft de volgende rechten betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens:

(1) Recht van toegang:

U heeft het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier toegang toe te krijgen.

(2) Recht van verbetering:

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Bepaalde gegevens zal u zelf op uw profielpagina kunnen wijzigen. Voor andere zaken vindt u onze contactgegevens onderaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

(3) Recht van wissing:

U heeft het recht om in bepaalde gevallen wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze data moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting of wanneer de data ten onrechte is verwerkt.

(4) Recht van beperking:

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken. Zo bijvoorbeeld:

 • Wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die MEDIAFIN nodig heeft om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan;
 • Wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de data niet wil laten wissen;
 • Als u van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren.

Uw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval bewaard, maar zullen door MEDIAFIN enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen (na uw toestemming, als noodzakelijk voor onze verdediging in rechte…).

(5) Recht van bezwaar

U heeft het recht om in bepaalde gevallen, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

 • Wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van MEDIAFIN;
 • In geval van direct marketing (met inbegrip van profilering voor dit doeleinde).

(6) Recht op overdraagbaarheid:

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de u betreffende persoonsgegevens, die u zelf aan MEDIAFIN hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

(7) Recht om toestemming in te trekken

Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

(8) Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

(9) Recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de "uitschrijven" of "afmelden" link in de marketing e-mails die we u sturen. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring vermeld worden om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing)

12. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd

MEDIAFIN heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die zij ontvangt op haar websites te voorkomen.

13. Wijziging van de Privacyverklaring en het Cookiebeleid

We zullen deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid af en toe aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten. In dit geval zullen we de datum bovenaan dit document aanpassen naar de datum van deze laatste update. Bij belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring en het Cookiebeleid of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, zullen we u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of u een kennisgeving sturen via e-mail.

14. Divers

Op deze Privacyverklaring is het Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot deze Privacyverklaring vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

15. Contact opnemen met MEDIAFIN

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring en het Cookiebeleid, dan kan u op volgende wijze contact met MEDIAFIN opnemen:

 • Per de post: Havenlaan 86c, bus 309, 1000 Brussel
 • Via E-mail: privacy@mediafin.be
 • Onze Data Protection Officer (hierna “DPO”) kan gecontacteerd worden op emailadres privacy@mediafin.be, op TEL +3224231611 of per post tav. DPO Office, Havenlaan 86c, bus 309, 1000 Brussel.

Algemene bijkomende informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.