Algemene voorwaarden

Belegger.be is de website van De Belegger, een uitgave van Mediafin nv.

Maatschappelijke zetel:
Tour & Taxis, Havenlaan 86 C b 309, 1000 Brussel, info@me­dia­fin.be btw-nummer: BE 404.800.301

Toepasselijkheid

Elk bezoek aan deze website van Mediafin is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Door zijn bezoek aan de website stemt de gebruiker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, ongeacht het gaat om een gratis bezoek aan de website dan wel een bezoek waarvoor op een of andere wijze wordt betaald aan Mediafin.

Aansprakelijkheid

Mediafin streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. Mediafin geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website. Zij is evenmin aansprakelijk voor telecommunicatiekosten die hoger dan verwacht of gebruikelijk zouden zijn, en dit ongeacht het door de bezoeker gebruikte medium. Mediafin is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.
De informatie op deze website over koersen, beleggingen, trends, voorspellingen beantwoordt aan de hoogste professionele maatstaven. Zij wordt enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan in geen geval beschouwd worden als beleggingsadvies. Wij zijn bijgevolg nooit aansprakelijk voor schade die u zou menen te lijden als gevolg van een beslissing die u (mede) zou nemen op grond van deze informatie.
Mediafin is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien ze gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Links naar andere websites

De websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Mediafin deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Mediafin enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Mediafin kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

Licentieverlening

Mediafin verleent de gebruiker een tijdelijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie met betrekking tot de content van deze site. Dit geldt tevens indien de gebruiker toegang verkrijgt tot o.m. betalende gedeelten of diensten van de website door middel van een login die hij ter beschikking krijgt van een derde, zoals bvb. zijn werkgever. In dat laatste geval verbindt de gebruiker er zich tevens toe de gebruiksvoorwaarden die overeengekomen zijn met deze derde na te leven.

Deze licentie op de content en de toegekende login mogen niet worden gedeeld met andere personen of gelijktijdig op verschillende apparatuur worden uitgeoefend. De licentie is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Mediafin.

De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals o.m. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

(1) Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Mediafin of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze website plaatsen;
(2) Geen daden stellen die het gebruik van deze website door andere bezoekers hindert;
(3) Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website;
(4) Geen virussen of andere malware verspreiden;
(5) Geen adblockers gebruiken of installeren, of op enige andere wijze reclame-uitingen of content weren op onze website. U gaat ermee akkoord dat de uitgever het recht heeft om een script te plaatsen waarmee adblockers gedetecteerd kunnen worden.
(6) De beveiliging van deze website niet ontwijken of hinderen;
(7) Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is);

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Mediafin. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Mediafin.

Het opslaan van informatie van de website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser. U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privépersoon voor strikt persoonlijk gebruik.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op http://www.license2publish.be/

Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van het bezoek aan de website en het gebruik dat u van onze diensten maakt, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel.

Algemene abonnementsvoorwaarden

Abonnementsprijzen

De prijzen voor de producten en diensten die wij te koop aanbieden zijn inclusief btw (indien van toepassing). De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

We behouden ons het recht voor om onze prijzen, ons aanbod en de verschijningsfrequentie van onze media op elk ogenblik te wijzigen. Katernen, bijlagen, aantal pagina's zijn onder voorbehoud. We zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten of diensten (krant, magazine, website, ...) verdwijnt uit ons aanbod.

Betalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, worden abonnementen betaald via SEPA domiciliëring, online domiciliëring, overschrijving , kredietkaart of online betaling.

Indien u kiest voor een online betaling of betaling met kredietkaart, wordt u doorverwezen naar Ogone. Kiest u voor online domiciliëring, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van het mandaat. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Twikey.

Wanneer tijdens het online aankoopproces de te betalen prijs niet kan afgehouden worden van de rekening (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, ...) wordt de verkoop geacht niet plaats te vinden.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege Mediafin dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Mediafin is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

Als de klant gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die de klant betaalde op zijn bankrekening terugbetaald binnen de 14 dagen volgend op de herroeping, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt “Herroepingsrecht”.

Facturen dienen betaald te worden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.

U kunt enkel geldig op het aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze algemene voorwaarden, inclusief de privacy disclaimer, aanvaardt.

Duurtijd van abonnementen

Abonnementen worden gekocht voor een bepaalde duurtijd, een onbepaalde duurtijd of een minimale duurtijd.

Abonnementen van bepaalde duurtijd worden op voorhand betaald voor de hele duurtijd van het contract.

Abonnementen van onbepaalde duurtijd worden stilzwijgend en automatisch hernieuwd, conform dezelfde duurtijd en het tarief dat op het moment van hernieuwing van toepassing is.

De klant kan op elk moment het abonnement opzeggen. De beëindiging van het abonnement treedt in voege na de minimale duurtijd van het abonnement, of als er geen minimale duurtijd is, op de vervaldag van de gefactureerde periode, inclusief de periode waarvoor reeds een betaling werd aangevraagd (d.i. 7 dagen voor de initiële vervaldag van het abonnement).

Opzeggen kan enkel telefonisch via het nummer 0800/55 150 tijdens de kantooruren.

Herroepingsrecht

1. U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat:

(a) u (of iemand die dit in u plaats doet) het goed in uw bezit krijgt;

(b) u (of iemand die dit in uw plaats doet) het laatste goed of onderdeel in uw bezit krijgt (in geval van levering van meerdere goederen of onderdelen binnen één bestelling);
(c) u de overeenkomst sluit (in geval van levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd);
(d) u (of iemand die dit in u plaats doet ) het eerste goed in uw bezit krijgt (in geval van een regelmatige levering van goederen tijdens een bepaalde periode).

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons op ondubbelzinnige wijze meedelen dat u beslist om onze overeenkomst te herroepen. U kunt dit doen per post, per e-mail of telefonisch. U kan hiervoor het modelformulier gebruiken en het ons bezorgen (bijvoorbeeld via mail naar abo@belegger.be).

3. Na herroeping rekenen we u de prijs aan voor de magazines of (papieren en digitale) kranten die u ontving tot op het ogenblik van herroeping.

4. Wij betalen u binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping alles terug, met uitzondering van de bedragen bedoeld in het vorige punt (3). De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop betaalde, tenzij u uitdrukkelijk instemde met een andere betalingswijze.

5. Dit herroepingsrecht geldt niet voor:

 • - dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden;
 • - de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • - de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • - de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en mits u erkende dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig uitvoerden.

 

Aanbod

Het reguliere aanbod bestaat uit de verschillende formules:

1. een gezamenlijk aanbod van de papieren versie en de volledige digitale reproductie van het magazine tegen een enige prijs waarbij alle edities op papier worden aangeboden aan de lezer. Het gaat meer bepaald om een combinatieverkoop in het kader van een abonnement of vergelijkbare formule, waarbij de lezer intekent op een combinatie van zowel alle edities op papier als de volledige digitale reproductie van het betrokken dag- of weekblad. Voor dit abonnement of vergelijkbare formule wordt geen mogelijkheid tot ‘opt out’ en/of ‘opt in’ voor de papieren versie aangeboden aan de lezer.

2. een gezamenlijk aanbod van de papieren versie en de volledige digitale reproductie van het magazine tegen een enige prijs waarbij alle edities op papier worden aangeboden aan de lezer. Het betreft meer bepaald een combinatieverkoop in het kader van het abonnement, waarbij de lezer intekent op een combinatie van zowel alle edities op papier als de volledige digitale reproductie van het magazine, en waarbij de mogelijkheid tot ‘opt-out’ en een mogelijkheid tot ‘opt-in’ wordt aangeboden aan de lezer voor de papieren versie van het magazine.

Met deze formule, heeft de lezer te allen tijde de mogelijkheid om, binnen zijn abonnementscontract, af te zien van de ontvangst van de papieren versies van het magazine (‘opt-out’). De lezer heeft tevens te allen tijde de mogelijkheid om, binnen zijn abonnementsformule, de papieren versie van het magazine te ontvangen (‘opt-in’).

Opt-in en opt-out verzoeken moeten minstens 30 kalenderdagen vóór de gewenste inwerkingtreding aan de klantendienst van Mediafin overgemaakt worden.

Opt-in en opt-out van de papieren versie van het magazine hebben geen invloed op de eventuele voorafbepaalde minimale duurtijd van het abonnement. De looptijd van het abonnement wordt herrekend op basis van de resterende periode van het lopende contract op het moment van de ‘opt-in’ of ‘opt-out’ en op basis van de nieuwe prijs van de abonnementsformule.

Mediafin is gerechtigd om de prijs van het abonnement aan te passen, afhankelijk van de keuze van de klant om de papieren versie van het magazine al dan niet te ontvangen.

Cookie Policy

Dit cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van cookies op alle websites en apps van Mediafin nv, Havenlaan 86 C b 309, 1000 Brussel.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of een ander toestel worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om logingegevens te bewaren, enz.

Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Meer informatie over de soorten cookies kunt u vinden op https://www.allaboutcookies.org/.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Mediafin nv gebruikt cookies om:

 • - het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren;
 • - te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen;
 • - de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

 

Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken o.m. Google Analytics en Gemius (zorgen voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken - Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt ), ChartBeat (meet het websitegebruik), Crazy Egg (meet klikgedrag en bewegingspatronen van de computermuis) en Optimizely (voert testen uit om de impact van website-inhoud te meten).

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. Onze websites gebruiken o.m. DoubleClick en Adhese (verzamelt gegevens over het bekijken van pagina's en advertenties, en kan een gebruikersprofiel opstellen. Dit gebeurt in principe anoniem, tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt via zijn Google-account), Facebook Conversion Pixel (registreert aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie in Facebook. Deze informatie wordt toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker).

We maken ook gebruik van web beacons (of clear gifs) in combinatie met cookies. Een web beacon is een kleine grafische afbeelding (normaal gezien 1 pixel x 1 pixel) in een mail of website waardoor het gedrag van gebruikers van een website kan worden geanalyseerd.

U gaat ermee akkoord dat de uitgever het recht heeft om een script te plaatsen waarmee adblockers kunnen gedetecteerd worden.

Hoe kunt u uw cookies beheren?

Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. Hierdoor zijn de advertenties beter afgestemd op uw interesses. Als u de cookies uitzet krijgt u nog altijd reclame te zien, alleen is deze niet meer afgestemd op uw voorkeuren. Bovendien moet u eventuele inloggegevens (password, username) elke keer opnieuw intikken als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de 'Help'-knop op uw browser of via de volgende links:

 

Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Meer informatie over het beheren van cookies kunt u vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Daarnaast kunt u op de volgende sites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN#completed en https://www.youronlinechoices.com/.

Ten slotte

Deze algemene voorwaarden beheersen, samen met de privacy disclaimer, de gebruiksvoorwaarden en cookiepolicy op onze websites, de volledige contractuele relatie tussen u als klant en Mediafin nv. U verklaart de algemene voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden. De algemene voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn toepasselijk.

Onze producten en diensten worden te koop aangeboden door Mediafin nv, met maatschappelijke zetel te Tour & Taxis, B – 1000 Brussel, Havenlaan 86 C b 309, telefoonnummer0800/55 150 of online via www.tijd.be/lezersservice. U kunt ons via deze weg contacteren voor vragen of klachten.

De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen is toepasselijk.

Privacybeleid

Mediafin nv, Tour & Taxis, Havenlaan 86 C b 309, 1000 Brussel, neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

Bij aankopen en acties

Wanneer u onze website bezoekt, een abonnement neemt op een van onze media of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk een aantal van deze persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor onze klantenadministratie, het beheer van uw abonnement, het beheer van onze website, direct marketingdoeleinden, marktonderzoek, de verkoop en de promotie van onze producten en diensten, het beheer van onze promotionele acties of om de inhoud van onze producten en onze website te verbeteren.

Soms zal u worden gevraagd om een profiel aan te maken, waarbij u ons ook persoonsgegevens meedeelt. Als u op onze website inlogt aan de hand van uw account van een social networkwebsite, dan kunnen we hieruit informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt. Het opmaken van dit profiel is nuttig om u interessante aanbiedingen te kunnen toesturen.

Uw persoonsgegevens kunnen door externe partners worden verrijkt. Uw persoonsgegevens kunnen mogelijk ook worden doorgegeven aan commerciële partners. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij ons bedrijf contacteren via het telefoonnummer 0800/55 150.

Als abonnee (gratis of betalend) kunnen we u telefonisch of per e-mail contacteren in het kader van uw abonnement. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Mediafin nv, die de verantwoordelijke is voor de verwerking. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere vennootschappen, in België en in het buitenland, die deel uitmaken van Mediafin nv, en ook aan commerciële partners.

Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze cookiepolicy.

Bij gebruik van bepaalde diensten

Mediafin bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten zoals het portefeuillebeheer aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is online portefeuille-opvolging maar mogelijk voor zover u de informatie invoert in onze databanken. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

In log-files

Ten slotte wordt er informatie verzameld in log-files. Mediafin kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Mediafin nog beter afstemmen op de interesses van de gebruikers.

Bij contact met een callcenter van Mediafin

Wanneer u contact opneemt met een callcenter van Mediafin, telefonisch of via e-mail, verzamelen en verwerken we mogelijk een aantal persoonsgegevens. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kunnen de telefonische gesprekken met een callcentermedewerker van Mediafin ook worden opgenomen en achteraf beluisterd.

Uw rechten

De bezoeker heeft het recht op inzage en verbetering na schriftelijke aanvraag.

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze websites te voorkomen.

U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacybeleid.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt:

 • - Kunt u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
 • - Kunt u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wenst u dit niet, klik dan hier.

Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst.

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • - Kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • - Kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, klik dan hier.

Als u ons uw postadres meedeelt:

 • - Kunt u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • - Kunt u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wenst u dit niet, klik dan hier.

In dat laatste geval dient u ons uw exacte naam en uw adres mee te delen.

Als u van geen enkel bedrijf nog brieven wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinsonlijst: https://www.robinson.be/nl.

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden Events

 

Artikel 1 – Definities

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

Artikel: Elk artikel van deze Algemene Voorwaarden.

Event: Een evenement of opleiding dat via de Website wordt aangeboden en plaatsvindt op een specifieke datum of in een bepaalde periode.

Klant: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor professionele doeleinden dan wel buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten, die via de Website Tickets aankoopt of wenst aan te kopen en hiervoor met de Onderneming een Overeenkomst aangaat.

Onderneming: Mediafin NV, een naamloze vennootschap, opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Havenlaan 86C bus 309, 1000 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE 0404.800.301 (RPR Brussel).

Overeenkomst: De overeenkomst op afstand gesloten tussen de Onderneming en de Klant voor de aankoop van Tickets via de Website, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.

Ticket: Een toegangsbewijs tot een Event.

Website: De specifieke eventwebsite van de Onderneming.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Onderneming via de Website, op elk Ticket en op alle Overeenkomsten.

2.2.

De Algemene Voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame elektronische gegevensdrager.

2.3. 

De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

2.4.

De Onderneming kan de Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is beschikbaar voor de Klant op de Website van het evenement en de algemene website van de Onderneming, i.e. tijd.be en lecho.be. De Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de Klant het Ticket aankoopt, zijn van toepassing op de Overeenkomst.

2.5.

De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

 

Artikel 3 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1.

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Klant de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en een Ticket aankoopt via de Website.

3.2.

De Klant zal na aankoop van het Ticket een aankoopbevestiging ontvangen met een overzicht van de aangekochte Tickets.

3.3.

De Overeenkomst blijft van kracht tot alle verbintenissen van de Klant en de Onderneming zijn uitgevoerd.

 

Artikel 4 – Tickets

4.1.

Het Ticket verschaft de Klant toegang tot het Event.

4.2.

De Klant kan het Ticket gratis overdragen aan een derde.

4.3

Een regelmatige doorverkoop van het Ticket is verboden alsook een occasionele doorverkoop van het Ticket tegen een hogere prijs dan de prijs die vermeld wordt op het Ticket. Enkel een occasionele doorverkoop van het Ticket tegen de prijs die vermeld wordt op het Ticket is toegestaan.

4.4.

Enkel de eerste aanbieder van het Ticket krijgt toegang tot het Event.

4.5.

Tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Onderneming, is het de Klant niet toegestaan het Ticket in het kader van een loterij of kansspel uit te delen.

4.6.

De Klant beschikt niet over een herroepingsrecht gelet op de uitzondering voorzien in artikel VI.53, 12° van het Wetboek Economisch Recht. Een aangekocht Ticket is een aangekocht Ticket. De Klant kan het Ticket niet terugbezorgen aan de Onderneming (in ruil voor een terugbetaling van de prijs). Dit geldt ook voor een volume Ticket (i.e. de aankoop van meerdere Tickets tezamen).

 

Artikel 5 – Prijzen

5.1.

De prijzen van de Tickets zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant het Ticket aankoopt.

5.2.

De Onderneming behoudt zich het recht voor de prijzen op de Website te allen tijde aan te passen.

5.3.

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

5.4.

Alvorens de aankoop te bevestigen, zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld in een aankoopoverzicht.

5.5

Ieder Ticket vermeldt de prijs waartegen het Ticket is aangekocht.

 

Artikel 6 – Betaling en betalingsmiddelen

6.1.

De Klant kan de Tickets betalen via Mollie, Stripe en (indien van toepassing) bankoverschrijving. Bij een online betaling gelden de algemene voorwaarden van het respectievelijke betalingsplatform, die als enige verantwoordelijk is voor een correcte uitvoering van de betaling.

6.2.

Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, ontstaat er een betalingsverplichting in hoofde van de Klant van zodra de Klant de button “Confirm and check out” aanklikt. De Onderneming zal een dergelijke aankoop beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de aankoop, heeft de Onderneming het recht om de aankoop automatisch te annuleren.

6.3.

Indien de Klant hierom verzoekt, bezorgt de Onderneming de Klant een geldige btw-factuur van de aankoop.

 

Artikel 7 – Levering

7.1.

De Onderneming verbindt zich ertoe de Tickets te leveren na de volledige ontvangst van de betaling en ten laatste één (1) dag voor het Event.

7.2.

De Onderneming zal de Tickets per e-mail aan de Klant bezorgen op het e-mailadres dat de Klant aan de Onderneming heeft opgegeven tijdens het aankoopproces. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de adresgegevens van de Klant.

 

Artikel 8 – Huisregels                                               

 

De Klant conformeert zich (indien van toepassing) aan de huisregels die gelden voor het Event. De huisregels zijn beschikbaar voor de Klant op de Website en worden per e-mail aan de Klant bezorgd voor het Event.

 

Artikel 9 – Klachtenprocedure

9.1.

Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het e-mailadres events@mediafin.be of het telefoonnummer +32 2 423 16 11.

9.2.

Indien de Klant en de Onderneming het geschil niet minnelijk kunnen oplossen, wordt het geschil voorgelegd aan de overeenkomstig Artikel 13 bevoegde rechtbank.

 

Artikel 10 – Gebruik van persoonsgegevens

 

De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het privacy beleid op de Website.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1.

De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering (of vertraging in de uitvoering) van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht (waaronder begrepen, maar hiertoe niet beperkt, oorlog of oorlogsgevaar, oproer of publieke opstand, brand veroorzaakt door een externe calamiteit, een in- of export embargo opgelegd door de overheid, overstromingen, internet storing of andere netwerkonderbrekingen, staking, sociale acties, algemene vervoersproblemen en elektriciteitsstoring, epidemieën en pandemieën).

11.2.

In geval het Event door overmacht niet kan doorgaan, zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail. De Onderneming heeft in dit geval het recht om de Overeenkomst te annuleren dan wel het Event uit te stellen naar een latere datum. De Onderneming stelt de Klant in kennis van haar beslissing via e-mail.

11.3.

Ingeval van annulering van de Overeenkomst, zal de Onderneming de betaalde bedragen terugbetalen aan de Klant binnen redelijke termijn op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen. Indien de Onderneming beslist om het Event uit te stellen naar een latere datum, bezorgt de Onderneming de nieuwe Tickets conform Artikel 7 aan de Klant.

11.4.

Hetzelfde recht komt de Onderneming toe ingeval van een onvoorzienbare verandering van omstandigheden die zich voordoet na de totstandkoming van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst voor de Onderneming buitensporig bezwarend maakt.

 

Artikel 12 – Derde partijen

12.1.

De Klant erkent dat (i) de werking van de Website afhankelijk is van de diensten van derde-partijen, met inbegrip van, maar hiertoe niet beperkt, de hosting providers van de Website, betaalplatformen en internet providers ("Derde-partij Dienstverleners"); (ii) de Onderneming de foutloze en ononderbroken werking van deze Derde-partij Dienstverleners diensten niet kan garanderen; en (iii) de Onderneming niet aansprakelijk is voor enige schade die het gevolg is van het niet goed functioneren, fouten, vertragingen of andere problemen veroorzaakt door of in verband met deze diensten.

12.2.

De Klant erkent en stemt ermee in dat (i) de Website de Klant kan doorverwijzen naar de website van Derde-partij Dienstverleners (bijvoorbeeld voor de betaling); (ii) voor de Derde-partij Dienstverleners diensten mogelijks andere algemene voorwaarden gelden; en (iii) hij (indien van toepassing) de laatste versie van de algemene voorwaarden van deze Derde-partij Dienstverleners zal aanvaarden en naleven.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

13.1.

Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2.

Alle geschillen van welke aard ook, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

13.3.

De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via de volgende URL-link:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

 

Artikel 14 – Varia

14.1.

Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze Algemene Voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal de aansprakelijkheid van de Onderneming beperkt zijn tot de vergoeding van directe schade en maximaal de waarde van de aangekochte Tickets. Enige aansprakelijkheid van de Onderneming voor indirecte schade of gevolgschade wordt uitgesloten tot zover maximaal toegelaten onder de toepasselijke wetgeving.

14.2.

De nietigheid of niet-toepasselijkheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geenszins de geldigheid aantasten van de resterende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.