Volatiel Rabobankcertificaat

©belga

Rabobank-certificaten blijven populair bij beleggers. Vooral dan het eeuwigdurende certificaat met een vaste coupon. De voorbije jaren zagen we welke bokkesprongen dit certificaat kan maken. In tijden van dalende marktrente scheerde dit certificaat hoge toppen. Vorig jaar bijvoorbeeld koerste het certificaat op een zeker moment boven 140% van de nominale waarde (coupures van 25 EUR). Door de stijgende marktrente is de koers de voorbije maanden als een pudding in elkaar gestort. Enkele weken geleden noteerde het certificaat zelfs beneden 100% van die nominale waarde. Te gevaarlijk voor defensievere beleggers of mag stilaan toch interesse gewekt worden?

©ANP

Vooreerst betreft het een achtergesteld certificaat. Dat betekent dat u bij een faillissement van de uitgever, in dit geval de coöperatieve bank Rabobank, helemaal achteraan in de rij komt te staan. In de praktijk komt het er meestal op neer dat er niets meer overblijft voor de bezitters. Het achtergestelde karakter maakt ook dat de kredietrating die aan dergelijke obligaties wordt toegekend een pak lager is. Rabobank heeft sinds 2014 op gewone, niet-achtergestelde obligaties kredietrating A+. Dat is best goed, ook al was dat in 2010 nog AAA, de hoogst mogelijke rating. Voor dit achtergestelde certificaat geven de ratingbureaus geen rating, maar we gaan ervan uit dat dit wellicht BBB of BBB- zou zijn, nog altijd investment grade. Die lagere rating heeft tot gevolg dat in periodes dat beleggers risico-averser worden deze obligaties extra onder druk staan vergeleken met niet-achtergestelde obligaties. Worden belegger minder risicoschuw, dan heeft dat weer een positief effect op de koers.

De zeer lange looptijd (eeuwigdurend) maakt dat rentebewegingen een veel grotere impact hebben op de koersontwikkeling van deze obligaties dan wanneer het kortlopende obligaties betreft. Met andere woorden, ze zijn zeer rentegevoelig. Deze drie elementen samen bepalen in grote mate het koersverloop van deze obligatie. Het certificaat van Rabobank (ISIN: XS1002121454, 104,5%) draagt een brutocoupon van 6,5%. Deze coupon wordt elk jaar opnieuw uitbetaald. In 2020 werd evenwel beslist om in maart, juni en september geen uitbetaling te doen op aanbeveling van De Nederlandsche Bank en van de ECB als gevolg van Covid. In december van dat jaar werd evenwel besloten om een uitzonderlijke uitkering te doen, zodat met enige vertraging die 6,5% toch werd verkregen. Het is ook in de toekomst mogelijk dat er in uitzonderlijke omstandigheden tijdelijk geen uitkering plaatsvindt.

Omdat de koers momenteel boven pari staat ligt het brutorendement lager dan die 6,5%. Er gaat ook nog eens 30% roerende voorheffing vanaf. Dat bekent wel nog meer dan 4% netto. Toch zouden we gezien het achtergestelde karakter voorlopig nog niet instappen. Zakt de koers de komende weken/maanden opnieuw beneden pari, dan mag een beperkte positie ingenomen worden.